บทความ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12

     วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Memory ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ที่ห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ทั้งนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

รูปภาพ
รุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ทั้งนี้กลุ่ม Memory ได้มอบหมายให้ภายในทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหา จากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXELearning จากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม ทีม believe ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง อินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ สรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Memory ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บ วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
- แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น
การสร้างตาราง
แนะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบต่อไป