วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
 • เมื่อวันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด 
 • ทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 
 1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ     รหัส 405709003
 2. นายอิมรอน สุหลง               รหัส 405709005
 3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์  รหัส 405709011
 4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ           รหัส 405709012
 5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ            รหัส 405709034
 6. นายนิรสลัน จิใจ                  รหัส 405709038

       ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ทีมทำงานดังนี้ :
 •  สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ E-R Diagram 
 • อีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
 • สร้าง E-R Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :

 •  ให้แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
- โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :

 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป

นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และโปรแกรม Cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม โดยให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
คำตอบ

  
2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
 คำตอบ3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   ถ้าคะแนนรวม
        0-49 เกรด F
        50-59 เกรด D
        60-69 เกรด C
       70-79 เกรด B
       80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

สมมติ 78
 คำตอบ
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 :การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
                          โดยให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่
       ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ทีม คือ  
 1. ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
 2. ทีม ครูคอมยุคใหม่ ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศระบบทะเบียนประวัตินักเรียน
 3. ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศห้องสมุด
 4. ทีม Captian ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศระบบเช็คชื่อนักเรียนมาสาย
 5. ทีม Develop ได้พัฒนาระบบ สารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
โดยให้แต่ละทีมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง และได้บอกปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของทีมตัวเอง ว่า มีการพัฒนามากน้องเพียงใด และ มีปัญหา อะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. แนะนำภาษา PHP
 2. ขั้นตอนการทำงานของ PHP
 3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ My SQL
 4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
 5. การเตรียมไดเรกทอรี่สำหรับ PHP 
 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
 7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
 8. การเขียน PHP ร่วมกับ HTML
 9. ตัวแปรและการกำหนดค่า
 10. ตัวดำเนินการ
 11. คำสั่งแบบทางเลือกด้วย if
 12. คำสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
 13. คำสั่งทำซ้ำแบบ for
 14. คำสั่งทำซ้ำแบบ while
 15. คำสั่งทำซ้ำแบบ do while
 16. บทสรุป
   และสุดท้ายนี้ อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจ


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 7


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ : 
                   ได้มีการนำเสนอผลการศึกษา วิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีม ครูปิ่นโต มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ :
1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ     รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง               รหัส 405709005
3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์  รหัส 405709011
4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ           รหัส 405709012
5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ            รหัส 405709034
6. นายนิรสลัน จิใจ                  รหัส 405709038

                 ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนบ้านอ้อน นายอนันต์ ทะจะกัน เป็นผู้พัฒนา โดยมีผู้นำเสนอสาระสำคัญในเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
 • ชื่อระบบ
 • ผู้พัฒนา
 • วัตถุประสงค์งานวิจัย
 • ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
 • ทฤษฎีทีา่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- กำหนดปัญหา
 - การวิเคราะห์
- การออกแบบ
- การพัฒนา
- การออกแบบ
- การติดตั้ง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านฮาร์แวร์ และด้านซอฟต์แวร์ และการใช้แบบสอบถาม
 • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
 • ผลการประเมินหรือการนำระบบไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
 • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
และในช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสอนแนะเกี่ยวกับการนำเสนอ เช่น เนื้อหาบนสไลด์ มีการพิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป วิธีการใช้ภาษา ฯลฯ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 6


 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
                           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 อาจารย์ได้นัดกัน ณ สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ชั้น 1 เวลา 08.30 น. โดยอาจารย์ได้แบ่งตามกลุ่มตามห้องสืบค้น 
โดยอาจารย์ได้อธิบายการทำงานเป็นทีมและได้แนะนำการทำโครงงาน บทที่ 1 และ บทที่2 ใหเแก่สมาชิก จากนั้นอาจารย์ได้อธิบายการลงพื้นที่โดยโรงเรียนในสักัด SMP 

ทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 
1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ     รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง               รหัส 405709005
3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์  รหัส 405709011
4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ           รหัส 405709012
5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ            รหัส 405709034
6. นายนิรสลัน จิใจ                  รหัส 405709038วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : เรียนรู้ การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 5


   ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pretest บทที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 •  บรรยายเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ใรทศวรรษที่ 21 Project - Based Leaning 
 •  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการพื้นฐาน (PJBL) 21 st contury student outcornes
              - ทักษะการสื่อสาร 
              - ทักษะการติดต่อกับผู้อื่น
              - ทักษะการทำงาน
 •  ได้อธิบายหลักการทำงานในการทำโครงงานเบื้องต้น และได้แนะนำแบบฟอร์มในการทำโครงงาน
 •  ได้สอนในเรื่องหลักการใช้ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML Tutorial และให้ฝึกปฏิบัติ     เขียนเว็บด้วยภาษา HTML และภาษา PHP เบื้องต้น และได้แนะนำเว็บไซต์ในการเรียนรู้เพิ่มเติม


การเขียนด้วยเว็บภาษา HTML เบื้องต้นผลลัพธ์ที่ได้